Centrum voľného času Cvrček, Moldava nad Bodvou

Centrum voľného času Cvrček, Moldava nad Bodvou

Školská 5
04501 Moldava nad Bodvou
IČO: 35544236

Informácie o inštitúcii Centrum voľného času Cvrček, Moldava nad Bodvou

 

O nás

 

Centrum voľného času CVrČek v Moldave nad Bodvou je moderné školské zariadenie, v ktorom zabezpečujeme výchovno-vzdelávaciu, záujmovú a rekreačnú činnosť našich detí a mládeže v čase mimo vyučovania. Usmerňujeme rozvoj ich záujmov, podieľame sa na formovaní návykov užitočného využívania ich voľného času.
Na svoje aktivity využívame priestory CVrČka a Superfleku, ktoré sú atraktívne, vzhľadovo príjemné, estetické ale aj praktické. Prevádzka CVrČka je zosúladená tak, aby sme vyplnili voľný čas detí a mládeže, poskytujeme svoje služby spravidla popoludní a večer, v čase pracovného voľna a pokoja (sobota, nedeľa) a tiež v čase prázdnin.
Naša činnosť je zameraná na deti, mládež a iných záujemcov, pre ktorých pripravujeme pravidelné, príležitostné, spontánne, edukačné a rekreačné podujatia na základe dobrovoľnosti. Ponúkame možnosť sebarealizácie v oblasti informačných technológií, tvorby a ochrany životného prostredia, spoločenskej výchovy, pohybových aktivít, tanca, športu a rekreačnej činnosti s dôrazom na relaxáciu, zábavu a rozvoj osobnosti. Dôraz kladieme aj na aktivity podporujúce prevenciu sociálno-patologických javov a na prácu s deťmi a mládežou z menej podnetného prostredia.
Každoročne otvárame 30 až 35 záujmových útvarov, spomedzi ktorých si môžu deti a mládež vyberať. Naše krúžky navštevuje viac ako 350 členov. V školskom roku a počas letných prázdnin zorganizujeme okolo 90 príležitostných podujatí, turnajov, prednášok a stretnutí, spomedzi ktorých spomeniem Dni pre modrú planétu, Dni chameleóna, Deň moldavských úspešných detí, Deň moldavských dobrovoľníkov, enviroprednášky, diskotéky, turnaje, charitatívne aktivity, výlety, návštevy divadiel, letné kluby, ale aj obvodové kolá súťaží. Veľký úspech majú aj naše vystúpenia pre rodičov a priateľov CVrČka, ktoré pripravujeme 2x v roku.
Spolupracujeme aj s tímom dobrovoľníkov/čiek, bez práce ktorých si svoju činnosť nevieme ani predstaviť. Sú vždy ochotní pomôcť či už pravidelnou alebo sporadickou prácou.

CVrČek práve pred 10. rokmi dostal svoje pomenovanie a my mu k tomuto výročiu prajeme, aby ešte veľmi dlho a úspešne cvrlikal.

S kým môžete prísť do kontaktu?

 

Riaditeľka CVrČka Mgr. Mária Tóthov

matothova@centrum.sk

 

Bc.Anna Jánošíková

ajanosikova@centrum.sk

 

+421 (55) 460 7253

+421 (905) 815 083

Kde nás nájdete?

Zobrazit